PRocesses: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dlls: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popular: svchost.exe | csrss.exe | rthdcpl.exe | spoolsv.exe | mrt.exe | lsass.exe | Home | Manufacturers | Top 1000

Dynamic link library DB (4701-4800)

Next pages: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


dvametadata.dll
dvametadata.dll, ver. (vametadata, dametadata, dvmetadata, dvaetadata, dvamtadata, dvameadata, dvametdata, ata, dva)

dvaplayer.dll
dvaplayer.dll, ver. (vaplayer, daplayer, dvplayer, dvalayer, dvapayer, dvaplyer, dvaplaer, yer, dva)

dvatemporalxmp.dll
dvatemporalxmp.dll, ver. (vatemporalxmp, datemporalxmp, dvtemporalxmp, dvaemporalxmp, dvatmporalxmp, dvateporalxmp, dvatemoralxmp, xmp, dva)

dvatransport.dll
dvatransport.dll, ver. (vatransport, datransport, dvtransport, dvaransport, dvatansport, dvatrnsport, dvatrasport, ort, dva)

dvaui.dll
dvaui.dll, ver. (vaui, daui, dvui, dvai, dvau, aui, dva)


dvaunittesting.dll
dvaunittesting.dll, ver. (vaunittesting, daunittesting, dvunittesting, dvanittesting, dvauittesting, dvaunttesting, dvaunitesting, ing, dva)

Dvavi.dll
Dvavi.dll, ver. 1.07.04 (vavi, Davi, Dvvi, Dvai, Dvav, avi, Dva)

dvaworkspace.dll
dvaworkspace.dll, ver. (vaworkspace, daworkspace, dvworkspace, dvaorkspace, dvawrkspace, dvawokspace, dvaworspace, ace, dva)

dvdarchst30k.dll
dvdarchst30k.dll, ver. Version 3.0 (Build 51) (vdarchst30k, ddarchst30k, dvarchst30k, dvdrchst30k, dvdachst30k, dvdarhst30k, dvdarcst30k, 30k, dvd)

DVDCreator.dll
DVDCreator.dll, ver. (VDCreator, DDCreator, DVCreator, DVDreator, DVDCeator, DVDCrator, DVDCretor, tor, DVD)

DvdEngine.dll
DvdEngine.dll, ver. 4.4.2.51 (vdEngine, DdEngine, DvEngine, Dvdngine, DvdEgine, DvdEnine, DvdEngne, ine, Dvd)

DVDEngineRes.dll
DVDEngineRes.dll, ver. 4.4.2.51 (VDEngineRes, DDEngineRes, DVEngineRes, DVDngineRes, DVDEgineRes, DVDEnineRes, DVDEngneRes, Res, DVD)

dvdfabshellex.dll
dvdfabshellex.dll, ver. (vdfabshellex, ddfabshellex, dvfabshellex, dvdabshellex, dvdfbshellex, dvdfashellex, dvdfabhellex, lex, dvd)

dvdfabshellex32.dll
dvdfabshellex32.dll, ver. (vdfabshellex32, ddfabshellex32, dvfabshellex32, dvdabshellex32, dvdfbshellex32, dvdfashellex32, dvdfabhellex32, x32, dvd)

dvdlib.dll
dvdlib.dll, ver. 2.10 (build 1A) (vdlib, ddlib, dvlib, dvdib, dvdlb, dvdli, lib, dvd)

DvdMaker.dll
DvdMaker.dll, ver. 1.4.2.51 (vdMaker, DdMaker, DvMaker, Dvdaker, DvdMker, DvdMaer, DvdMakr, ker, Dvd)

DVDProX2.dll
DVDProX2.dll, ver. 1, 0, 0, 2 (VDProX2, DDProX2, DVProX2, DVDroX2, DVDPoX2, DVDPrX2, DVDPro2, oX2, DVD)

DVDReader.dll
DVDReader.dll, ver. 1.0.0.23 (VDReader, DDReader, DVReader, DVDeader, DVDRader, DVDReder, DVDReaer, der, DVD)

DVDRProX.dll
DVDRProX.dll, ver. 1, 0, 0, 7 (VDRProX, DDRProX, DVRProX, DVDProX, DVDRroX, DVDRPoX, DVDRPrX, roX, DVD)

dvdshell.dll
dvdshell.dll, ver. (vdshell, ddshell, dvshell, dvdhell, dvdsell, dvdshll, dvdshel, ell, dvd)

DVDStreamProvider.dll
DVDStreamProvider.dll, ver. 1.4.2.51 (VDStreamProvider, DDStreamProvider, DVStreamProvider, DVDtreamProvider, DVDSreamProvider, DVDSteamProvider, DVDStramProvider, der, DVD)

DVIDEO.DLL
DVIDEO.DLL, ver. 4.02.0101 (VIDEO, DIDEO, DVDEO, DVIEO, DVIDO, DVIDE, DEO, DVI)

dvmio.dll
dvmio.dll, ver. (vmio, dmio, dvio, dvmo, dvmi, mio, dvm)

dvmurl.dll
dvmurl.dll, ver. (vmurl, dmurl, dvurl, dvmrl, dvmul, dvmur, url, dvm)

dvres7us.dll
dvres7us.dll, ver. 7, 0, 1, 140 (vres7us, dres7us, dves7us, dvrs7us, dvre7us, dvresus, dvres7s, 7us, dvr)

dvrupdr.dll
dvrupdr.dll, ver. (vrupdr, drupdr, dvupdr, dvrpdr, dvrudr, dvrupr, dvrupd, pdr, dvr)

dvsshellcontextmenuextension.dll
dvsshellcontextmenuextension.dll, ver. (vsshellcontextmenuextension, dsshellcontextmenuextension, dvshellcontextmenuextension, dvshellcontextmenuextension, dvssellcontextmenuextension, dvsshllcontextmenuextension, dvsshelcontextmenuextension, ion, dvs)

dvsshellcontextmenuextension64.dll
dvsshellcontextmenuextension64.dll, ver. (vsshellcontextmenuextension64, dsshellcontextmenuextension64, dvshellcontextmenuextension64, dvshellcontextmenuextension64, dvssellcontextmenuextension64, dvsshllcontextmenuextension64, dvsshelcontextmenuextension64, n64, dvs)

dvusd.dll
dvusd.dll, ver. 5.00.2134.1 (vusd, dusd, dvsd, dvud, dvus, usd, dvu)

dvwssr.dll
dvwssr.dll, ver. 1.00.00.2418 (vwssr, dwssr, dvssr, dvwsr, dvwsr, dvwss, ssr, dvw)
dvwssr.dll, ver. 1.00.00.2503A (vwssr, dwssr, dvssr, dvwsr, dvwsr, dvwss, ssr, dvw)

dwCmnDg6.dll
dwCmnDg6.dll, ver. 2.01 (wCmnDg6, dCmnDg6, dwmnDg6, dwCnDg6, dwCmDg6, dwCmng6, dwCmnD6, Dg6, dwC)

dwelfdllnew.dll
dwelfdllnew.dll, ver. (welfdllnew, delfdllnew, dwlfdllnew, dwefdllnew, dweldllnew, dwelfllnew, dwelfdlnew, new, dwe)

dwfcompare.dll
dwfcompare.dll, ver. (wfcompare, dfcompare, dwcompare, dwfompare, dwfcmpare, dwfcopare, dwfcomare, are, dwf)

dwfshellextension.dll
dwfshellextension.dll, ver. (wfshellextension, dfshellextension, dwshellextension, dwfhellextension, dwfsellextension, dwfshllextension, dwfshelextension, ion, dwf)

dwfshellextensionres.dll
dwfshellextensionres.dll, ver. (wfshellextensionres, dfshellextensionres, dwshellextensionres, dwfhellextensionres, dwfsellextensionres, dwfshllextensionres, dwfshelextensionres, res, dwf)

dwf_vshell.dll
dwf_vshell.dll, ver. (wf_vshell, df_vshell, dw_vshell, dwfvshell, dwf_shell, dwf_vhell, dwf_vsell, ell, dwf)

dwhwizrdres.dll
dwhwizrdres.dll, ver. (whwizrdres, dhwizrdres, dwwizrdres, dwhizrdres, dwhwzrdres, dwhwirdres, dwhwizdres, res, dwh)

dwil1029.dll
dwil1029.dll, ver. 10.0.2627 (wil1029, dil1029, dwl1029, dwi1029, dwil029, dwil129, dwil109, 029, dwi)

dwil1033.dll
dwil1033.dll, ver. 10.0.2619 (wil1033, dil1033, dwl1033, dwi1033, dwil033, dwil133, dwil103, 033, dwi)

dwintl.dll
dwintl.dll, ver. 10.0.2619 (wintl, dintl, dwntl, dwitl, dwinl, dwint, ntl, dwi)
dwintl.dll, ver. 10.0.2627 (wintl, dintl, dwntl, dwitl, dwinl, dwint, ntl, dwi)

Dws114x.dll
Dws114x.dll, ver. 5, 5, 8, 14 (ws114x, Ds114x, Dw114x, Dws14x, Dws14x, Dws11x, Dws114, 14x, Dws)

dwspy5.dll
dwspy5.dll, ver. 5.1.0.2 (wspy5, dspy5, dwpy5, dwsy5, dwsp5, dwspy, py5, dws)

dwStg.dll
dwStg.dll, ver. 3.0.0.0 (wStg, dStg, dwtg, dwSg, dwSt, Stg, dwS)

dwusplay.dll
dwusplay.dll, ver. 1, 20, 100, 1203 (wusplay, dusplay, dwsplay, dwuplay, dwuslay, dwuspay, dwusply, lay, dwu)

dx3j.dll
dx3j.dll, ver. 4.79.2725 (x3j, d3j, dxj, dx3, x3j, dx3)
dx3j.dll, ver. 4.79.2247 (x3j, d3j, dxj, dx3, x3j, dx3)

dx7vb.dll
dx7vb.dll, ver. 5.1.2600.881 built by: Lab06_N(mmbuild) (x7vb, d7vb, dxvb, dx7b, dx7v, 7vb, dx7)
dx7vb.dll, ver. 5.1.2258.400 built by: Lab06_N(mmbuild) (x7vb, d7vb, dxvb, dx7b, dx7v, 7vb, dx7)
dx7vb.dll, ver. 4.09.00.0900 (x7vb, d7vb, dxvb, dx7b, dx7v, 7vb, dx7)
dx7vb.dll, ver. 4.08.00.0400 (x7vb, d7vb, dxvb, dx7b, dx7v, 7vb, dx7)
dx7vb.dll, ver. 4.08.01.0881 (x7vb, d7vb, dxvb, dx7b, dx7v, 7vb, dx7)
dx7vb.dll, ver. 5.03.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (x7vb, d7vb, dxvb, dx7b, dx7v, 7vb, dx7)
dx7vb.dll, ver. 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX (x7vb, d7vb, dxvb, dx7b, dx7v, 7vb, dx7)

dx8vb.dll
dx8vb.dll, ver. 5.03.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 5.3.0000001.902 built by: DIRECTX (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 4.08.01.0881 (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 5.1.2258.400 built by: Lab06_N(mmbuild) (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 5.1.2600.881 built by: Lab06_N(mmbuild) (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 4.09.00.0902 (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 4.09.00.0900 (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)
dx8vb.dll, ver. 4.08.00.0400 (x8vb, d8vb, dxvb, dx8b, dx8v, 8vb, dx8)

dxdiagn.dll
dxdiagn.dll, ver. 4.09.00.0904 (xdiagn, ddiagn, dxiagn, dxdagn, dxdign, dxdian, dxdiag, agn, dxd)
dxdiagn.dll, ver. 5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD (xdiagn, ddiagn, dxiagn, dxdagn, dxdign, dxdian, dxdiag, agn, dxd)
dxdiagn.dll, ver. 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX (xdiagn, ddiagn, dxiagn, dxdagn, dxdign, dxdian, dxdiag, agn, dxd)
dxdiagn.dll, ver. 4.09.00.0900 (xdiagn, ddiagn, dxiagn, dxdagn, dxdign, dxdian, dxdiag, agn, dxd)
dxdiagn.dll, ver. 5.3.0000001.902 built by: DIRECTX (xdiagn, ddiagn, dxiagn, dxdagn, dxdign, dxdian, dxdiag, agn, dxd)
dxdiagn.dll, ver. 5.03.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (xdiagn, ddiagn, dxiagn, dxdagn, dxdign, dxdian, dxdiag, agn, dxd)

dxdllreg.ex
dxdllreg.ex, ver. (xdllreg, ddllreg, dxllreg, dxdlreg, dxdlreg, dxdlleg, dxdllrg, reg, dxd)

dxmasf.dll
dxmasf.dll, ver. 6.4.09.1119 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
dxmasf.dll, ver. 6.4.07.1112 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
dxmasf.dll, ver. 6.4.07.1121 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
dxmasf.dll, ver. 6.4.09.1125 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
dxmasf.dll, ver. 6.01.05.0130 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
dxmasf.dll, ver. 6.4.07.1119 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
dxmasf.dll, ver. 6.4.09.1121 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)

dxmigr.dll
dxmigr.dll, ver. 4.08.01.0881 (xmigr, dmigr, dxigr, dxmgr, dxmir, dxmig, igr, dxm)
dxmigr.dll, ver. 4.06.00.0318 (xmigr, dmigr, dxigr, dxmgr, dxmir, dxmig, igr, dxm)
dxmigr.dll, ver. 4.09.00.0900 (xmigr, dmigr, dxigr, dxmgr, dxmir, dxmig, igr, dxm)
dxmigr.dll, ver. 4.09.00.0904 (xmigr, dmigr, dxigr, dxmgr, dxmir, dxmig, igr, dxm)
dxmigr.dll, ver. 4.08.00.0400 (xmigr, dmigr, dxigr, dxmgr, dxmir, dxmig, igr, dxm)

dxmrtp.dll
dxmrtp.dll, ver. 5.2.4949.1001 (RtcV1Rtm.030804-214202) (xmrtp, dmrtp, dxrtp, dxmtp, dxmrp, dxmrt, rtp, dxm)
dxmrtp.dll, ver. 5.2.4949.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (xmrtp, dmrtp, dxrtp, dxmtp, dxmrp, dxmrt, rtp, dxm)
dxmrtp.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (xmrtp, dmrtp, dxrtp, dxmtp, dxmrp, dxmrt, rtp, dxm)

DXSelector.dll
DXSelector.dll, ver. 4, 1, 0, 90 (XSelector, DSelector, DXelector, DXSlector, DXSeector, DXSelctor, DXSeletor, tor, DXS)

dxtmsft.dll
dxtmsft.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp_sp2_gdr.060509-0218) (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)
dxtmsft.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)
dxtmsft.dll, ver. 6.01.05.0124 (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)
dxtmsft.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)

DXTMSFT.DLL
DXTMSFT.DLL, ver. 5.50.4134.600 (XTMSFT, DTMSFT, DXMSFT, DXTSFT, DXTMFT, DXTMST, DXTMSF, SFT, DXT)

dxtmsft.dll
dxtmsft.dll, ver. 6.01.09.0727 (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)
dxtmsft.dll, ver. 6.00.2800.1106 (xpsp1.020828-1920) (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)

DXTMSFT.DLL
DXTMSFT.DLL, ver. 5.50.4522.1800 (XTMSFT, DTMSFT, DXMSFT, DXTSFT, DXTMFT, DXTMST, DXTMSF, SFT, DXT)
DXTMSFT.DLL, ver. 6.00.2600.0000 (XTMSFT, DTMSFT, DXMSFT, DXTSFT, DXTMFT, DXTMST, DXTMSF, SFT, DXT)
DXTMSFT.DLL, ver. 6.00.2800.1106 (XTMSFT, DTMSFT, DXMSFT, DXTSFT, DXTMFT, DXTMST, DXTMSF, SFT, DXT)

dxtmsft.dll
dxtmsft.dll, ver. 6.03.01.0146 (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)

dxtmsft3.dll
dxtmsft3.dll, ver. (xtmsft3, dtmsft3, dxmsft3, dxtsft3, dxtmft3, dxtmst3, dxtmsf3, ft3, dxt)

DXTMSFT3.DLL
DXTMSFT3.DLL, ver. 6.01.05.0124 (XTMSFT3, DTMSFT3, DXMSFT3, DXTSFT3, DXTMFT3, DXTMST3, DXTMSF3, FT3, DXT)

<< Page 47 Home Page 49 >>